Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 15 maja 2014 r. o godz. 1000 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła

Przemyśl, dnia 15 maja 2014 r.

GL-I.7150.6.2014.LS1

 

Prezydent Miasta Przemyśla

 

informuje, że w dniu 15 maja 2014 r. o godz. 1000 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl  lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcję na oddanie w najem  niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

 

 

1)       ul. Serbańska 8                -        najwyższą miesięczną stawkę czynszu

zaoferowała: Łucja Witko,

2)      ul. Jagiellońska 11               -           najwyższą miesięczną stawkę czynszu

zaoferował: Tomasz Borowicz.

                       

            Wadia wpłacone przez ww. osoby, które wygrały aukcję zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

           Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę odpowiednio:

 

1)      4 350,00 (słownie złotych:  cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt 00/100) –  ul. Serbańska 8,

2)      150,00 zł (słownie złotych:  sto pięćdziesiąt 00/100) – ul. Jagiellońska 11.

Wersja XML