Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach w dniu 21.05.2014 r. w sprawie zbycia dz. nr 1817/1 obr. 207.

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,


         że w dniu 21 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 8:00, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej jako działka nr 1817/1 o pow. 0,1061 ha w obr. 207, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00053517/3, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych jako działki nr 1830, nr 1837 i nr 1825 w obr. 207 m. Przemyśla.
         Cena sprzedaży ww. nieruchomości ustalona została na kwotę 72 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100) brutto (w tym podatek 23 % VAT).

 

Wersja XML