Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Wyszyńskiego.

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych, objętych księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2 oznaczonych jako:
1. działka nr 2916/4 o powierzchni 0,0886 ha,
2. działka nr 2916/5 o powierzchni 0,0813 ha,
w obrębie 202 m. Przemyśla
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.),mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości
w terminie do dnia 1 kwietnia 2014 r.
 

Wersja XML