Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych, objętych księgą wieczystą nr PR1P/0063463/2 oznaczonych jako:


1. działka nr 2916/19 o powierzchni 0,0752 ha,
2. działka nr 2916/20 o powierzchni 0,0921 ha,
3. działka nr 2916/21 o powierzchni 0,0859 ha,
4. działka nr 2916/22 o powierzchni 0,0834 ha,
5. działka nr 2915/26 o powierzchni 0,0669 ha,
6. działka nr 2915/28 o powierzchni 0,0680 ha,
7. działka nr 2915/32 o powierzchni 0,0655 ha,
w obrębie 202 m. Przemyśla


każda z udziałem w wysokości 1/10 niewydzielonych części w działce nr 2916/24 o powierzchni 0,1127 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00099722/7


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.),mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 07 marca 2014 r.
 

Wersja XML