Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Tatarskiej 3, dz. nr 1331/1 obr. 207.

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Tatarskiej 3,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1.   W przetargu mogą brać udział:
       Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
       Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
       Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
     Numer ewidencyjny działki:  1331/1
     Powierzchnia działki: 0,0331 ha
     Obręb: 207
     Księga Wieczysta Nr: PR1P/00053524/5 

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Tatarska 3

4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Tatarskiej w Przemyślu. Teren działki jest płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka zabudowana budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 85,3 m2. Budynek wybudowany w 1890 r., wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek jest użytkowany jako warsztat. Ściany budynku są murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy drewniane, nad piwnicą strop ceglany. Schody drewniane.
Dach konstrukcji drewnianej. Na parterze znajduje się posadzka betonowa, na piętrze podłogi są drewniane. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne (widoczne znaczne ubytki i pęknięcia). Stolarka okienna drewniana, znacznie zużyta. Stolarka drzwiowa: drewniana - znacznie zużyta i stalowa - stan średni. Strych nie jest użytkowany. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralne ogrzewanie. Aktualnie budynek jest użytkowany jako warsztat na podstawie umowy najmu, która została wypowiedziana, a okres wypowiedzenia kończy się z dniem 31.01.2014 r.
       Przedmiotowa działka znajduje się w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-705/709, i w związku z tym z konserwatorem zabytków wymagane będzie uzgodnienie planu zagospodarowania ww. nieruchomości. Właściciel winien uzgodnić z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu plan zagospodarowania ww. nieruchomości. W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty lub zabytki o charakterze archeologicznym należy je zabezpieczyć i o odkryciu powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu.
        Budynek jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod numerem A-1196 i podlega pełnej ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, obiekt winien zachować bryłę i wystrój elewacji części frontowej, układ wnętrza oraz pierwotne wyposażenie w postaci stolarki okiennej i drewnianych schodów. 

5. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.
      Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. przedmiotowa nieruchomość  położona jest w Jednostce Przestrzennej „I. – Stare Miasto” w kwartale nr I. - 2.- Stare Miasto oraz w Strefie Ochrony Konserwatorskiej „A”.
         Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzi użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony), w tym cena budynku wynosi 73 305,00 zł brutto.
         Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
         Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 110/2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (j.t. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 20.12.2013 r., poz. 4422), od ceny za budynek obliczonej proporcjonalnie od wylicytowanej ceny za nieruchomość, zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10 %.                   
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7.   Obciążenie nieruchomości: budynek jest użytkowany jako warsztat na podstawie umowy najmu, która została wypowiedziana, a okres wypowiedzenia kończy się z dniem 31.01.2014 r.

8. Zobowiązania: - Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu pasem gruntu o szerokości 4 m, wzdłuż północnej granicy działki nr 1331/1 w obr. 207 na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działki nr 1331/2 w obr. 207.

9. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 19 lutego 2014 r. (środa) o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
       Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 1331/1 w obr. 207 w kwocie 7 500,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg - ul. Tatarska 3”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 11.02.2014 r.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

 

Wersja XML