Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1U położonego w Przemyślu przy ul. Barskiej 11,stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Przemyśl, dnia 2 stycznia 2014 r.

GL-I.6840.1.2013.AM8

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu użytkowego nr 1U położonego w Przemyślu przy ul. Barskiej 11,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal użytkowy nr                                1U

Powierzchnia użytkowa lokalu:         52,89 m2

Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący   87/1000 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego do dnia 26.08.2097 r. działki nr 1711 o pow. 0,0480 ha  w obr. 205 m. Przemyśla obj. KW Nr PR1P/00056446/5.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Barska 11/1U.

4. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr 1U o powierzchni użytkowej 52,89 m2 położony na poziomie sutereny budynku przy ul. Barskiej 11 w Przemyślu posiada niezależne wejście od  ul. P. Skargi.
W skład lokalu wchodzą trzy pomieszczenia użytkowe oraz korytarz i WC.

Podłogi - terakota. Ściany malowane farbą emulsyjną, w wc – glazura. Stolarka okienna drzwiowa drewniana, drzwi zewnętrzne stalowe. W lokalu nie ma ogrzewania. Lokal wymaga remontu.

Budynek przy ul. Barskiej 11 objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy ulicy Barskiej wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-541 i w związku z tym na kupującym ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz. U.
z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).

5.  Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) brutto w tym cena za lokal użytkowy nr 1U w kwocie 24 207,00 zł brutto (podatek VAT zwolniony) oraz cena za udział 87/1000 niewydzielonych części w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1711 obręb 205 w kwocie 5.793,00 zł brutto (w tym należny podatek VAT). Cena za udział w gruncie obliczona proporcjonalnie od wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości będzie podstawą do ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny tego udziału w nieruchomości gruntowej płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, w wysokości 3% ceny udziału w nieruchomości gruntowej płatne będą do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez wezwania do zapłaty. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

7.  Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzone zostały trzy przetargi ustne nieograniczone w dniach 28 sierpnia 2013 r., 23 października 2013 r. i 11 grudnia 2013 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

8.  Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 12 lutego 2014 r. o godz. 1130 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem  Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do czwartego przetargu na nabycie lokalu użytkowego nr 1U w kwocie 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „czwarty przetarg ustny nieograniczony ul. Barska 11”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 4 lutego 2014 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16.  Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, III piętro pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

Wersja XML