Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inicjatywa lokalna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w art. 19c ust. 1 nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
W ramach powyższej inicjatywy mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.
Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
Inicjatywa lokalna może obejmować: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującą w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury; działalność charytatywną; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych etnicznych oraz języka regionalnego;
naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie; kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego; turystykę i krajoznawstwo; porządek i bezpieczeństwo publiczne; promocję i organizację wolontariatu; rewitalizację.

Poniżej zamieszczamy Uchwałę Nr 236/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zarządzenie powołujące Zespół ds. inicjatywy lokalnej oraz przewodnik i ulotkę po inicjatywie.


Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej:

PDFUchwała Nr 236/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2013 r.


Zarządzenie powołujące Zespół ds. inicjatywy lokalnej - tekst ujednolicony:

DOCZarządzenie Nr 379/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania składu i określenia Regulaminu prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizowania wniosków (...).doc
DOCZałącznik Nr 1 Szczegółowy tryb rozpatrywania i realizowania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej.doc
DOCZałącznik Nr 2 Regulamin prac zespołu ds. inicjatywy lokalnej.doc
DOCZałącznik Nr 3 Karta oceny wniosku.doc
DOCZałącznik Nr 4 Karta wniosku.doc
DOCZałącznik Nr 5 Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej.doc
 

Przewodnik po inicjatywie lokalnej:

PDFPrzewodnik po inicjatywie lokalnej w Przemyślu-2021 r..pdf
PDFUlotka nt. inicjatywy lokalnej-2021 r..pdf
 

Wersja XML