Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul. Pustej - dz. nr 917/6 obr. 212.

Prezydent Miasta Przemyśla

i n f o r m u j e,


że w dniu 15 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 8:30, odbędą się rokowaniaw sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Pustej, oznaczonej jako działka nr 917/6 o pow. 0,1053 haw obr. 212 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00071599/3, z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
        Cena sprzedaży nieruchomości ustalona została na kwotę 47 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy 00/100) brutto (w tym podatek 23 % VAT).

 

Wersja XML