Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji


1. Kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej Radą, zgłasza się na formularzu, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu: www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Ogłoszenia.
2. Zgodnie z uchwałą Nr 196/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 145, poz. 2120), Rada składa się z 28 członków, w tym 4 przedstawicieli Rady Miejskiej w Przemyślu, 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta Przemyśla oraz 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
3. Kandydaci zgłoszeni do Rady reprezentują organizacje pozarządowe działające w następujących sferach działalności publicznej:
  1)    oświata, edukacja, wychowanie - nie więcej niż 2 przedstawicieli
  2)    pomoc społeczna, działalność charytatywna - nie więcej niż 1 przedstawiciel
  3)    ochrona zdrowia, rehabilitacja - nie więcej niż 2 przedstawicieli
  4)    rodzina, dzieci, młodzież    - nie więcej niż 1 przedstawiciel
  5)    sztuka, kultura, ochrona zabytków - nie więcej niż 2 przedstawicieli
  6)    ekologia, ochrona środowiska - nie więcej niż 1 przedstawiciel
  7)    seniorzy, organizacje kombatanckie - nie więcej niż 1 przedstawiciel
  8)    organizacje kobiece - nie więcej niż 1 przedstawiciel
  9)    sport, rekreacja - nie więcej niż 4 przedstawicieli
10)    mniejszości narodowe - nie więcej niż 1 przedstawiciel
11)    przedsiębiorczość    - nie więcej niż 2 przedstawicieli
12)    podmioty kościelne - nie więcej niż 1 przedstawiciel
13)    niepełnosprawni - nie więcej niż 1 przedstawiciel
4. Każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność na terenie miasta Przemyśla może zgłosić jednego kandydata, przy czym kandydat nie musi być członkiem tej organizacji.
5. Kandydatów można zgłaszać do 3 stycznia 2014 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 1, bezpośrednio u Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Ratuszowa 10 A, na adres e-mail: pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl lub pocztą – decyduje data wpływu.
6. Kandydaci zgłoszeni po terminie określonym w pkt 5, nie będą uwzględniani.
7. Lista kandydatów, spełniających wymóg określony w pkt 4, zostaje umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu niezwłocznie po zakończeniu naboru.
8. W przypadku, gdy nie zostanie zgłoszona odpowiednia liczba kandydatów lub ich ilość będzie znacznie większa, to w ciągu 21 dni od dnia zakończenia naboru kandydatów odbędzie się otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi, którego celem będzie wyłonienie pozostałych osób.

 

DOTFormularz zgłoszenia kandydata do MRDPP (47,00KB)

Wersja XML