Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomosci przy ul. Słowackiego - dz. nr 395/1 obr. 213

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje

że w dniu 02 października 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 11:30 odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 395/1 o powierzchni 0,0504 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00057724/5, położona przy ul. Słowackiego, przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 394 w obrębie 213 m. Przemyśla.

Cena sprzedaży ustalona została w wysokości 22 000,00 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 00/100)
w tym 23 % podatku VAT.

Wersja XML