Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomosci przy ul. Dworskiego - dz. nr 1052 obr. 207.

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje

że w dniu 21 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 11:00, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1052 o pow. 0,0517 ha, położonej w obrębie 207 m. Przemyśla przy
ul. Aleksandra Dworskiego, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00000535/9, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
oznaczonej jako działka nr 1057 w obr. 207 m. Przemyśla.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona została na kwotę 160 000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
 

Wersja XML