Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Przemyślu przy Placu Katedralnym 5

Przemyśl, dnia 15 lipca 2013 r.

GL-I.6840.30.2013.AM8

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Przemyślu przy Placu Katedralnym 5, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr                                        1A

Powierzchnia użytkowa lokalu:                    22,16 m2

Powierzchnia piwnicy:                                   3,86 m2

Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący  59/1000 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego do dnia 28.11.2096 r. działki nr 1177 o pow. 0,0212 ha w obr. 207 m. Przemyśla obj. KW Nr PR1P/00057707/0.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, Plac Katedralny 5/1A.

4. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 1A o powierzchni użytkowej 22,16 m2 położony na poziomie sutereny   w budynku przy Placu Katedralnym 5, z oknami wychodzącymi od strony ul. Biskupiej.  W skład lokalu wchodzą: dwa pokoje, kuchnia łazienka oraz wc na korytarzu. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o pow. 3,86 m2. Lokal wyposażony jest  w instalacje elektryczną i wod-kan. Podłogi – wylewka cementowa oraz częściowo wykładzina PCV. Ściany malowane farbą emulsyjną. Stolarka okienna PCV. Drzwi zewnętrzne drewniane. W lokalu nie ma ogrzewania. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

Budynek nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków, ale usytuowany jest na terenie Starego Miasta, objętego wpisem do rejestru zabytków układu urbanistycznego miasta Przemyśla pod nr A-705/709 oraz w bezpośrednim otoczeniu obiektów zabytkowych, m.in. kościoła archikatedralnego obrz. łac. i Placu Biskupiego. Nabywca zobowiązany będzie do uzgadniania z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac, które mogą mieć znaczenie dla zewnętrznego wyglądu budynku.

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 28 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100) brutto w tym cena za lokalu mieszkalnym nr 1A w kwocie 22 873,20 zł brutto (podatek VAT zwolniony) oraz cena za udział 59/1000 niewydzielonych części w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka  nr 1177 obręb 207 w kwocie 5 126,80 zł brutto (w tym należny podatek VAT). Nabywca oprócz ceny nabycia zobowiązany będzie do zapłaty I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny udziału  w nieruchomości gruntowej. Ponadto zobowiązany będzie do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w stawce 1% ceny udziału w nieruchomości gruntowej. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 sierpnia 2013 r. o godz. 11:30 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem  Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów.

8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego nr 1A w kwocie 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002,  z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony Pl. Katedralny 5/1A”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 14 sierpnia 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

9. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej   w przetargu.

10. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej  w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, III piętro pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

 

Wersja XML