Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Przemyśl wynoszącego 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Stachiewicza 4.

Przemyśl, dnia 7 czerwca 2013 r.

GL-I.6840.25.2013.AM8

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Przemyśl wynoszącego 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Stachiewicza 4.

 

 

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

udział wynoszący 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 55,39 m2, położonego w budynku przy
ul. Stachiewicza 4, objętego KW Nr PR1P/00024362/9 wraz z udziałem 1/16 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 27 marca 2074 r. udziału wynoszącego 1/16 niewydzielonych części działki nr 1534  o powierzchni 0,0190 ha w obrębie 207, objętej
KW Nr PR1P/00024361/2.

 

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Stachiewicza 4/1.

 

4. Opis nieruchomości:

Udział wynoszący 1/4 niewydzielonych części w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym  na parterze budynku przy ul. Stachiewicza 4 w Przemyślu o powierzchni użytkowej 55,39 m2. Lokal składa się z  2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i przynależnej piwnicy. Podłogi: w pokojach parkiet, w kuchni i przedpokoju pokryte wykładziną PCV, w łazience z wc posadzki z terakoty. Ściany: w pokojach malowane farbą emulsyjną, w części kuchni lamperia a w części  kuchni  i w łazience z wc glazura, w przedpokoju boazeria drewniana. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Ogrzewanie lokalu piecami kaflowymi. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, gazową i elektryczną.
 

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

6. Zobowiązania –  lokal mieszkalny nr 1 użytkowany jest na podstawie umowy najmu  zawartej na czas nieoznaczony.

 

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 18 000,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy 00/100) brutto w tym cena za udział wynoszący 1/4 niewydzielonych części w lokalu mieszkalnym nr 1 w kwocie 17 114,40 zł brutto (podatek VAT zwolniony) oraz cena       za udział 1/16 niewydzielonych części w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka  nr 1534 obręb 207 w kwocie 885,60 zł brutto (w tym należny podatek VAT). Nabywca oprócz ceny nabycia zobowiązany będzie do zapłaty I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny udziału w nieruchomości gruntowej. Ponadto zobowiązany będzie do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w stawce 1% ceny udziału w nieruchomości gruntowej. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

 

8.  Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 29 maja 2013 r., który zakończył się wynikiem negatywnym

9. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 17 lipca 2013 r. o godz. 900 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem  Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu na nabycie udziału 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 w kwocie 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „drugi przetarg ustny nieograniczony ul. Stachiewicza 4”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 11 lipca 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej   w przetargu.

 

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

 

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

 

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

 

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

 

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, III piętro pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: gl@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

Wersja XML