Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydatów-przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów-przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku.    

I. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów;
3) działają w organizacji pozarządowej.
 
II. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej

1. Wyboru kandydatów do komisji konkursowej dokona Prezydent Miasta Przemyśla.
2. Prezydent Miasta Przemyśla powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.
3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

III. Miejsce złożenia zgłoszenia

Zgłoszenie kandydatury dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 lub elektronicznie na adres e-mail:spo@um.przemysl.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2013 roku.


W załączeniu Zarządzenie Nr 154/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów-przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert oraz formularz zgłoszeniowy.

PDFZarządzenie Nr 154/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2013 r. strona 1

PDFZarządzenie Nr 154/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2013 r. strona 1

DOTFormularz zgłoszeniowy

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 154/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2013 r.

PDFZarządzenie Nr 154/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2013 r. strona 2

Wersja XML