Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Rewolucja śmieciowa” wyzwaniem dla samorządów i mieszkańców

1 lipca br. zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polskie gminy stają się właścicielami odpadów komunalnych. W praktyce oznacza to, że samorządy do tego czasu są zobowiązane do zbudowania samofinansującego się systemu odbioru, segregacji i przetwarzania wytwarzanych na ich terenach odpadów. Zarówno Przemyśl, jak i inne gminy korzystają ze swoich dotychczasowych doświadczeń, jednak skala działań jakie zmuszeni byliśmy podjąć jest o wiele większa niż dotąd. Wszystkie prawne rozwiązania na terenie naszego miasta, zostały już wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej. Od kilku miesięcy znamy więc już podstawowe, najbardziej interesujące mieszkańców informacje: sposób naliczania opłaty, stawkę opłat za odpady segregowane i niesegregowane, częstotliwość odbioru odpadów.

Obecnie  jesteśmy w trakcie najbardziej żmudnego etapu wprowadzania systemu, czyli odbierania od właścicieli, zarządców i administratorów lokali mieszkalnych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – termin ich składania przedłużyliśmy do 30 kwietnia.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla Państwa czynność kłopotliwa, wymagająca osobistego kontaktu z urzędnikami, nie tylko z powodu składania deklaracji w formie papierowej, ale i potrzeby wyjaśnienia licznych wątpliwości, które się pojawiają. Dla zapewnienia jak najlepszego kontaktu:

Rozpoczęcie przyjmowania deklaracji wymusiło konieczność rozstrzygnięcia poważnej wątpliwości prawnej, dotyczącej członków spółdzielni mieszkaniowych, a więc bardzo dużej grupy mieszkańców Przemyśla. Niestety przepisy ustawy nie są na tyle precyzyjne, aby nie pozostawiać w tym względzie żadnych wątpliwości, o czym przekonały się gminy w całej Polsce. W przypadku naszego Miasta decyzję przesądziło oświadczenie największej, Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, której Zarząd wprost odmówił wypełniania deklaracji za członków spółdzielni i właścicieli lokali w zasobach PSM. Chcąc uniknąć chaosu i dezorientacji mieszkańców, a także opierając się na opiniach prawnych zdecydowaliśmy, że również właściciele i najemcy zamieszkujący na terenach spółdzielni są zobowiązani do osobistego składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taka decyzja z pewnością wydłuża i komplikuje cykl gromadzenia deklaracji, mamy jednak przekonanie, że w ostatecznym efekcie przyniesie to pozytywne skutki dla mieszkańców Przemyśla. Dalsze negocjacje z zarządami spółdzielni groziły niedotrzymaniem zaplanowanych terminów uruchomienia systemu. Wspomniane zmiany w interpretacji prawnej spowodowały – jak już wspomniałem -  przedłużenie terminu składania deklaracji do końca kwietnia br.

Opisane wyżej wprowadzone przez samorząd rozwiązanie, a także jego tryb, przeczą pojawiającym się komentarzom ze strony spółdzielni mieszkaniowych o braku informacji nt. działań samorządu Przemyśla. Poza bezpośrednim spotkaniem z Prezesami największych spółdzielni mieszkaniowych, prowadziliśmy z nimi ciągły dialog, i w dalszym ciągu, w miarę uruchamiania systemu, będziemy informować o zamierzeniach samorządu w tej tak istotnej dla mieszkańców sprawie.

Śledząc doniesienia medialne, komentarze do rozwiązań stosowanych w różnych częściach kraju, trudno nie zauważyć, jak wielkie emocje niesie ze sobą „rewolucja śmieciowa”. Im bliżej 1 lipca, tym bardziej ta dyskusja będzie z pewnością gorąca. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma m.in. na celu zwiększenie ilości odzyskiwanych surowców wtórnych, a także likwidację nielegalnych wysypisk odpadów. Dzisiaj odzyskujemy na terenie Przemyśla zaledwie 5% surowców – naszym celem jest osiągnięcie w 2020 roku poziomu 50%, tj. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Zadaniem samorządu Przemyśla jest, aby wprowadzenie nowych zasad odbierania odpadów komunalnych wiązało się dla Państwa z jak najmniejszymi komplikacjami i przebiegało sprawnie.

Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że tak radykalna zmiana w tej dziedzinie będzie wymagała od nas wszystkich, jako społeczności lokalnej, wprowadzenia nowych nawyków do naszego codziennego życia, ekologicznego myślenia, a więc myślenia o przyszłości naszych rodzin w lepszym, bardziej czystym środowisku. Przez najbliższe miesiące będziemy chcieli Państwu przybliżyć problematykę segregowania odpadów poprzez akcje informacyjno-promocyjne, artykuły prasowe, happeningi ekologiczne. Cały czas czekamy na pytania, które pozwolą nam jeszcze lepiej przygotować się do wprowadzenia nowych zasad w życie.

 

Prezydent Miasta 

Robert Choma

Wersja XML