Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty partnerskie i Zrzeszenia szansą na rozwój organizacji pozarządowych

"RAZEM RAŹNIEJ" Projekty partnerskie i Zrzeszenia szansą na rozwój organizacji pozarządowych

W ostatnich latach polityka związana z tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego w naszych kraju z jednej strony umożliwia i wspiera rozwój społecznych inicjatyw lokalnych, z drugiej strony stwarza jednak pewne utrudnienia i bariery. Chociaż działalność organizacji pozarządowych na ogół jest powszechnie doceniana, wcale to nie oznacza jednak łatwego pozyskania środków finansowych na działalność.

Obecnie istnieje wiele różnych źródeł dofinansowania, nie tylko w ramach projektów lokalnych, wspieranych przez władze samorządowe, ale także z Ministerstwa czy ze środków unijnych. Wymagania jednak tam stawiane niejednokrotnie uniemożliwiają aplikowanie wielu organizacjom pozarządowym. Projekty muszą się bowiem odznaczać nie tylko pewnym nowatorstwem i profesjonalnym przygotowaniem, ale także powinny mieć charakter ponad lokalny oraz w dużym stopniu angażować i integrować miejscową społeczność. Zrealizowanie dużego przedsięwzięcia, w ramach tych środków, przekracza zwykle możliwości stowarzyszeń. Chodzi tu nie tylko o odpowiednie przygotowanie wniosku i konieczny finansowy wkład własny, ale także osobowe zaangażowanie członków organizacji i wolontariuszy.
Pewnym wyjściem w tej sytuacji może być pisanie wspólnych projektów partnerskich. Stwarzają one możliwość zdobycia dodatkowych punktów w konkursie ofert oraz sprawne zrealizowanie zaplanowanego działania. Dużą szansą  jest także tworzenie Zrzeszeń kilku organizacji, które działają w pokrewnej dziedzinie. Posiadając osobowość prawną, łatwiej im aplikować o środki w ramach jednego projektu np. dotyczącego promocji miasta, pomocy społecznej lub promocji zdrowia. Poszczególne organizacje (w ramach tego Zrzeszenia), korzystając z uzyskanych dotacji, realizują później zadania, zgodne z opracowanym harmonogramem oraz własnymi celami statutowymi. Dzięki temu projekt zyskuje większe szanse nie tylko w aplikowaniu o fundusze z różnych źródeł, ale także realizację na odpowiednim poziomie.

Przemyśl nie jest wielkim miastem, a choć organizacji pozarządowych jest tu sporo, nie są one na ogół zbyt mocne.  Wato zatem zastanowić się, czy dla rozwoju, a także dla lepszej realizacji idei, dla której dane stowarzyszenie powstało, nie warto poszukać jakiegoś partnera lub partnerów, z którymi będzie raźniej i łatwiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości oraz przejść przez gąszcz biurokratycznych obwarowań, związanych z pozyskaniem funduszy na działalność.       
 

Zofia Bator
Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej
Przemyśl

 


Powyższy tekst jest wynikiem propozycji zawiązania zrzeszenia stowarzyszeń, złożonej podczas plenarnego spotkania z organizacjami pozarządowymi w dniu 5 grudnia 2012 r.
Osoby zainteresowane utworzeniem takiego zrzeszenia proszone są o bezpośredni kontakt z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.

Wersja XML