Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert

Współpraca miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Realizacja zadania publicznego może mieć formy:
1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
2) wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Realizacja zadania publicznego odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych w trybie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy lub w innym trybie określonym w odrębnych przepisach, następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.

 

W załączeniu zamieszczamy Zarządzenie Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań własnych gminy i powiatu.

PDFZałączniki do Zarządzenia Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012 r. (5,38MB)

PDFZarządzenie Nr 513/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 531/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. (486,09KB)

PDFZarządzenie Nr 31/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 12 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 531/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. (328,56KB)

PDFZarządzenie Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012 r. (386,18KB)

Wersja XML