Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. wyboru oferty na sporzadzenie operatów szacunkowych.

   Informacja


W dniu 20 listopada 2012 r. dokonano otwarcia ofert na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przed dokonaniem podziału geodezyjnego i po dokonaniu podziału geodezyjnego dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). W oznaczonym terminie do tut. Organu wpłynęły 2 oferty.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego Estimer Annę Bruździńską w wysokości 14 500,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy pięćset 00/100 złotych), z którą zostanie podpisana umowa na wykonanie operatów szacunkowych. Termin realizacji 21 dni od daty podpisania umowy.

 

Wersja XML