Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 31 maja 2012 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 24 kwietnia 2012 r. i 18 maja 2012 r.
3. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
4. Informacja na temat stanu przygotowania miasta Przemyśla do EURO 2012.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 r.:
a) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. – proj. nr 142/2012.
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r. – proj. nr 143/2012.
6. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sielecka I” – proj. nr 134/2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania – proj. nr 140/2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego za rok 2011 – proj. nr 132/2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „ZAMEK” za rok 2011 – proj. nr 133/2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej za rok 2011 – proj. nr 131/2012.
12. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu – proj. nr 144/2012.
13. Prezentacja materiałów do debaty oświatowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Henryka Jordana Szkole Podstawowej Nr 11 w Przemyślu – proj. nr 117/2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl – proj. nr 124/2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Przemyśla – proj. nr 125/2012.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Przemyśla – proj. nr 126/2012.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl oraz określenia granic ich obwodów – proj. nr 127/2012.
19. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej – proj. nr 129/2012,
b)  nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. 130/2012,
c)  udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – proj. nr 135/2012,
d) darowizny nieruchomości – proj. nr 136/2012.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Przemyśl w charakterze partnera Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do projektu systemowego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.2. – proj. nr 139/2012.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Podprogramu Aktywności Lokalnej pt. „45+aktywność” w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Przemyśla na lata 2010-2013 – proj. nr 128/2012.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Przemyślu w 2012 r. – proj. nr 141/2012.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Fredropol, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemyślu ul. Bakończycka 1 – proj. nr 122/2012.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Przemyśl za rok 2011 – proj. nr 123/2012.
25. Wystąpienia radnych.
26. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
27. Zakończenie obrad.
 

Wersja XML