Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2012 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 8 marca 2012 r. i 16 kwietnia 2012 r.
3. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu ul. Kapitulna 4 ze 114 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią – Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przemyślu ul. Słowackiego 85 i utworzenia na ich bazie Szpitala Miejskiego w Przemyślu ul. Słowackiego 85 – proj. nr 112/2012.
5. Podjęcie uchwał w sprawie likwidacji szkół, nie wynikające z reformy systemu oświaty:
a) likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 8 w Przemyślu – proj. nr 109/2012,
b) likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu – proj. nr 82/2012.
6. Podjęcie uchwał w sprawie likwidacji szkół, wynikające z reformy systemu oświaty:
a) likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu – proj. nr 83/2012,
b) likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Przemyślu – proj. nr 84/2012,
c) likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu – proj. nr 85/2012,
d) likwidacji VI Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Mechanicznych i Drzewnych im. Ks.Franciszka Winnickiego w Przemyślu – proj. nr 86/2012,
e) likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu – proj. nr 87/2012,
f) likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych i Drzewnych Ks.im. Franciszka Winnickiego w Przemyślu – proj. nr 88/2012.
g) likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu – proj. nr 89/2012,
h) likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu – proj. nr 90/2012,
i) stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu proj. nr 91/2012,
j) stopniowej likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu – proj. nr 92/2012,
k) likwidacji IV Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu – proj. nr 93/2012,
l) stopniowej likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Janusza Korczaka w Przemyślu – proj. nr 94/2012,
m) stopniowej likwidacji I liceum Profilowanego Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Janusza Korczaka w Przemyślu – proj. nr 95/2012,
n) stopniowej likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu – proj. nr 96/2012.
7. Podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia szkół, wynikające z reformy sytemu oświaty:
a) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu – proj. nr 97/2012,
b) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Przemyślu – proj. nr 98/2012,
c) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu – proj. nr 99/2012,
d) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Zespole Szkół Mechanicznych i Drzewnych im. Ks. Franciszka Winnickiego w Przemyślu – proj. nr 100/2012,
e) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu – proj. nr 101/2012,
f) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Nr 2 im. Janusza Korczaka w Przemyślu – proj. nr 102/2012,
g) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu – proj. nr 103/2012.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 98/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl z wjazdem do miasta Przemyśla – proj. nr 111/2012.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 98/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl z wjazdem do miasta Przemyśla – proj. nr 65/2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” – proj. nr 115/2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. – proj. nr: 75/2012, 113/2012.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. nr 114/2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)   nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 67/2012, 81/2012.
b) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr: 71/2012, 107/2012,
c) uchylenia Uchwały Nr 202/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl na rzecz użytkownika wieczystego – proj. nr 70/2012,
d) zmiany uchwały Nr 218/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 108/2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego utrzymania i korzystania z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX) – proj. nr 66/2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Przemyślu - proj. Nr 58/2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Przemyśla w spółkach – proj. nr 76/2012.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 – proj. nr 77/2012.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2012 r. – proj. nr 68/2012.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, pomoc w naturze lub pieniężną przyznawaną pod warunkiem zwrotu oraz pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie – proj. nr 78/2012.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Pawłosiów – proj. nr 79/2012.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji Projektu pn. „Czas na aktywność zawodową” w ramach konkursu nr 19/POKL/6.1.1/2012 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – proj. nr 105/2012.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji Projektu pn. „Czas na pracę” w ramach konkursu nr 17/POKL/6.1.1/2012 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – proj. nr 106/2012.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 80/2012.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejską Przemyśl w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów, sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi – proj. nr 110/2012.
25. Podjęcie uchwał w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Przemyśla – proj. nr: 72/2012, 73/2012.
26. Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od dnia 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
27. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za okres od dnia 1 grudnia 2011 r. do 29 lutego 2012 r.
28. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.
29. Wystąpienia radnych.
30. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
31. Zakończenie obrad.
 

Wersja XML