Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skorzystaj z pomocy Lokalnego Punktu Konsultacyjnego

Od 1 lipca 2011 roku wszyscy chcący rozpocząć działalność gospodarczą dokonują rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, zamieszczonego w serwisie internetowym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG (http://firma.gov.pl). Równocześnie przedsiębiorca może ww. wniosek (w wersji papierowej) złożyć w wybranym urzędzie gminy. Organ gminy przekształca go na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG.
W przypadku Urzędu Miasta Przemyśla ww. wniosek można złożyć w Wydziale Spraw Społecznych – Referat Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, 37-700 Przemyśl, ul. Ratuszowa 10A, pokój nr 313.
Jednocześnie informujemy, iż od 1 stycznia 2012 r. wszyscy przedsiębiorcy (osoby fizyczne), którzy byli wpisani do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Przemyśla, znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki.

Ponadto osoby, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, mogą liczyć na bezpłatną pomoc Lokalnego Punktu Konsultacyjnego, prowadzonego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego. Pomoc można uzyskać zarówno poprzez specjalną stronę internetową: http://parr.pl/formularz.php, jak i bezpośrednio w siedzibie przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1, I piętro.
Jednocześnie informujemy, iż od 16 stycznia br. Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu rozpocznie nabór wniosków na następujące formy aktywizacji:

 


1. Staże (preferowane będą wnioski pracodawców z terenu powiatu przemyskiego, w których zostanie zagwarantowane zatrudnienie po stażu z własnych środków, umowy 6-miesięczne)

2. Prace interwencyjne (refundacja w kwocie 750 zł i składki ZUS przez 6 m-cy co m-c lub w kwocie 1.350 zł i składki ZUS przez 12 m-cy za co drugi miesiąc, pracodawcy rozpoczynający działalność gospodarczą moga ubiegać się o zorganizowanie prac interwncyjnych po upływie 6-ciu miesięcy, zatrudnienie u przedsiębiorcy 12/24 m-ce,  u pozostałych pracodawców efektywność po zakończeniu okresu refundacji powinna wynosić co najmniej 50%)

3.Refundacja kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowisk pracy (refundowane będą koszty do wysokości sześciomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia, kierowane będą osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy co najmniej 6 m-cy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może ulec skróceniu np.: dla bezrobotnych do 25 roku życia, po 50 roku życia i bezrobotnych niepełnosprawnych)

4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (refundowane będą koszty do wysokości sześciomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia)

5. Prace społecznie użyteczne (osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych  będą zwracane koszty dojazdu)

6. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7

7. Dofinansowanie studiów podyplomowych (sfinansowane będą koszty tylko jednego semestru)

8. Dofinansowanie kosztów egzaminów i licencji

9. Dofinansowanie szkoleń indywidualnych pod uprawdopodobnienie zatrudnienia (oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu co najmniej na 3 miesiące)

Aktualne informacje związane z powyższymi formami aktywizacji znajdą Państwo na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu pod adresem: http://www.pup.przemysl.pl/

 

Wersja XML