Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs na realziację zadań publicznych w zakresie rozwoju turystyki na 2012

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2012 roku

Zarząd Województwa Podkarpackiego, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/257/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2012 r.

I. CEL
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i udzielenie im dofinansowania na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki.

II. PROGRAMY KONKURSOWE
1. W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących zadań:

1) tworzenie nowych atrakcji i produktów turystycznych w regionie oraz modernizacja już istniejących,
2)realizacja ponadlokalnych – regionalnych, wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych przedsięwzięć promujących turystykę regionu,
3) działania z zakresu podnoszenia jakości usług turystycznych,
4) opracowanie ekspertyz, analiz, badań z zakresu turystyki.

III. ADRESACI KONKURSU
1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.1.Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
2.2.Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
2.3.Spółdzielnie socjalne
2.4.Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),
- które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
3. Adresaci konkursu muszą prowadzić działalność statutową w zakresie turystyki na terenie województwa podkarpackiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego po raz pierwszy będzie udzielał wsparcia finansowego w ramach Otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu rozwoju turystyki.
Informacje o konkursie można uzyskać w Oddziale Turystyki Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, tel. (17) 747 66 21 lub (17) 747 66 19.

Szczegóły kliknij TUTAJ

DOTNULL

Wersja XML