Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 29 grudnia 2011 r. (czwartek) o godz. 17,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – proj. nr 332/2011.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemyślu – proj. nr 333/2011.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty – proj. 334/2011.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Krasiczyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krasiczyn – proj. nr 337/2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest GMP, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – proj. nr 338/2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Przemyślu – proj. nr 339/2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Opiniowania Wniosków i Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla – proj. nr 318/2011.
9. Zakończenie obrad.

 

Wersja XML