Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs na dofinansowanie w roku 2012 organizacji zajęć sportowych dla uczniów realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich”.

Otwarty konkurs na dofinansowanie w roku 2012 organizacji zajęć sportowych dla uczniów realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich”.

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznacza się na dofinansowanie realizacji 2 zadań:

Zadanie nr 1.„Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych;

Zadanie nr 2.„Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane w szczególności na realizację programów „Powszechnej nauki pływania”.

 

 Konkurs adresowany jest do:

    * klubów  sportowych działających  w formie stowarzyszenia,

    * organizacji pozarządowych, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

    * jednostek samorządu terytorialnego.

 

Wnioski należy składać do dnia 15 listopada 2011r. osobiście lub drogą  pocztową. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek na każde z wymienionych zadań.

 

 Priorytetowo  traktowane będą projekty:

    * zajęć w zakresie upowszechniania sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie), organizowane dla uczniów w miejscu zamieszkania i nauki, w przypadku wnioskowania o dofinansowanie zadania nr 1;

    * zajęć nauki pływania dla uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni, w przypadku wnioskowania o dofinansowanie zadania nr 2;

    * zapewniające powszechny i systematyczny udział w zajęciach;

    * służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport;

    * promujące prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu;

    * promujące wolontariat w sporcie.

    * o terminie  złożenia wniosku drogą pocztową, decyduje data stempla pocztowego,

    * wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach wypełnionych uprzednio elektronicznie,

    * po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać , opieczętować i wysłać na  adres:

 

Więcej informacji na stronie:

http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/121/832/Otwarty__konkurs_na_dofinansowanie_w_roku_2012_organizacji_zajec_sportowych__dla.html

 

Opracowała M. Kroczek

Wersja XML