Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 8 znajdującego się w budynku przy ul. Barskiej 15 w Przemyślu

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu użytkowego nr 8 znajdującego się w budynku przy ul. Barskiej 15 wraz z udziałem 46/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej tj. w działce nr 1733 obręb 205 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

 • Lokal użytkowy nr 8
  Powierzchnia użytkowa lokalu: 54,96 m2
  Z własnością lokalu związany jest udział 46/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej tj. w działce nr 1733 obręb 205 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 • Numer ewidencyjny działki: 1733
  Obręb: 205
  Powierzchnia działki: 0,0491 ha
  Księga Wieczysta Nr: PR1P/00084387/8
3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Barska 15

4. Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy nr 8 znajduje się na II piętrze budynku. Składa się z 3 pomieszczeń biurowych, 1/2 część pomieszczenia gospodarczego i 1/2 część wc. Ściany w pomieszczeniach malowane farbą emulsyjną, podłoga – wykładzina dywanowa. Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Lokal nie jest objety umową najmu.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A-853.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 70 000,00 zł brutto (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy, 00/100), podatek VAT zwolniony, w tym cena lokalu wynosi 68 474,00 zł brutto.
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami i Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 110/2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, zmienionej uchwałą Nr 176/2011 z dnia 4.07.2011 r., od ceny za lokal obliczonej proporcjonalnie od wylicytowanej ceny za nieruchomość, zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10 %. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.

7. Zobowiązania – nieruchomość jest wolna od zobowiązań.

8. Na sprzedaż lokalu przeprowadzone były przetargi ustne nieograniczone w dniach 28.09.2011 r. i 30.11.2011 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 15 lutego 2012 r. (środa) o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108, z późn. zm.).

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do trzeciego przetargu na nabycie lokalu użytkowego nr 8 w kwocie 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych, 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg ustny nieograniczony lokal nr 8 ul. Barska 15”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 9 lutego 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001, ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl , http://www.przemysl.pl.

 

JPGLokal użytkowy nr 8 na II piętrze budynku (100,66KB)

JPGLokal użytkowy nr 8 na II piętrze budynku (104,56KB)

JPGLokal użytkowy nr 8 na II piętrze budynku (81,18KB)

JPGBudynek przy ul. Barskiej 15 (208,91KB)

JPGLokal użytkowy nr 8 na II piętrze budynku (107,90KB)

JPGHoll budynku (89,98KB)

JPGHoll budynku (102,76KB)

JPGLokal użytkowy nr 8 na II piętrze budynku (78,07KB)

JPGBudynek przy ul. Barskiej 15 (158,81KB)

JPGHoll budynku (108,60KB)

JPGLokal użytkowy nr 8 na II piętrze budynku (119,59KB)

JPGLokal użytkowy nr 8 na II piętrze budynku (105,18KB)

JPGLokal użytkowy nr 8 na II piętrze budynku (90,82KB)

Wersja XML