Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałek Woj. Podkaropackiego ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

 Marszałek Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
w 2011 roku.

 Nazwa zadania oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację:

1. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej   200 000 zł
2. Współzawodnictwo sportowe w środowisku akademickim  72 000 zł
3. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej                  328 000 zł
 

Zadanie proponowane do dofinansowania musi mieć charakter ponadlokalny, realizowany przez Samorząd Województwa, nie zastrzeżony ustawami na rzecz innych podmiotów.

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja:

• dla zadań w ramach pkt. 1 i 2 rozpoczyna się nie wcześniej niż

8 kwietnia 2011 r., a kończy nie później niż 22 grudnia 2011 r.

 • dla zadań w ramach pkt. 3 rozpoczyna się nie wcześniej niż

15 kwietnia 2011 r., a kończy nie później niż 22 grudnia 2011 r.

Oferty należy składać do dnia 23 marca 2011 roku, osobiście w Sekretariacie Departamentu Promocji, Turystyki i Sportu przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, pok. 304 lub za pośrednictwem poczty.
Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/sport/aktualnosci/110302_konkurs
lub można uzyskać pod nr telefonu: 17 747 66 05 lub 17 747 66 07.

 

 

 

Przygotowała M. Kroczek

 
Wersja XML