Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

VI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 24 lutego 2011 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 3 lutego 2011 r.
3. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
4. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 21/2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Przemyślu – proj. nr 22/2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla – Aktualizacja 2004/2005” – proj. Nr 18/2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Północno-wschodnia obwodnica Miasta Przemyśla” – proj. nr 19/2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STREFA GOSPODARCZA I” – proj. nr 20/2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Przemyślu – proj. 13/2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu – proj. nr 16/2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl – proj. nr 17/2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu – proj. nr 24/2011.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011rok – proj. nr 25/2011, 26/2011, 28/2011.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 7/2011, 8/2011, 11/2011, 23/2011.
b) sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl na rzecz użytkownika wieczystego proj. nr 9/2011, 10/2011,
c) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 15/2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego przystąpienia wspólnie z innymi gminami do realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – proj. nr 5/2011.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu ul. Kapitulna 4 proj. nr 12/2011.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry – proj. nr 14/2011.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady – proj. nr 27/2011.
20. Plany pracy komisji Rady Miejskiej Przemyślu na 2011 rok.
21. Wystąpienia radnych.
22. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
23. Zakończenie obrad.
Wersja XML