Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ulicy J. Słowackiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W dniu 8 grudnia 2010r. została podpisana umowa z firmą STRABAG Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych związanych z projektem pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasińskiego do skrzyżowania z ulicą Fabryczną” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 - ul. Słowackiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ul. Łukasińskiego do skrzyżowania z ul. Fabryczną o łącznej długości 1,98 km. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
2. Roboty ziemne.
3. Regulacja urządzeń i odwodnienie.
4. Przebudowa oraz budowa chodników.
5. Modernizacja zjazdów.
6. Modernizacja nawierzchni jezdni.
7. Modernizacja elementów ulic.
8. Nowe zatoki autobusowe (2 szt.).
9. Modernizacja pętli autobusowej (skrzyżowanie z ul. Bakończycką) i parkingu przy Cmentarzu Głównym.
10. Separatory ruchu - azyl dla pieszych (2 szt.).
11. Roboty towarzyszące.

Ponadto w dniu 16 grudnia 2010r. została podpisana umowa z Biurem Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Spółka z o.o. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego projektu.

Wartość całkowita: 4 308 033,85 zł
Dofinansowanie: 3 015 623,69 zł

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.
Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Wersja XML