Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy - przebudowa dróg powiatowych

       

 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.


W dniu 8 grudnia 2010r. została podpisana umowa z firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa na wykonanie robót budowlanych związanych z projektem pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: Armii Krajowej, I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. Lelewela ” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta - (Armii Krajowej, I. Paderewskiego, S. Okrzei oraz J. Lelewela) o łącznej długości 4,320 km.
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków użytkowych na przedmiotowych ulicach zaprojektowano wykonanie robót remontowych polegających na:

• wymianie istniejących nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów drogowych,
• wymianie elementów i urządzeń drogowych takich jak krawężniki, obrzeża, bariery ochronne,
• wymianie, przebudowie i uzupełnieniu elementów oraz urządzeń systemu odwodnienia powierzchniowego.

Wartość całkowita: 5 463 940,70 zł
Dofinansowanie: 3 822 272,39 zł

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.
Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

 

 

Wersja XML