Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powstał Społeczny Komitet ratowania przemyskich cmentarzy

Dnia 22 września br. w Sali Narad Ratusza odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Przemyskich Cmentarzy. W spotkaniu wzięło udział 8 stowarzyszeń z 21 zaproszonych do współpracy przez Prezydenta Miasta. Zaproszenia skierowano do tych stowarzyszeń, które w swoich statutach mają zapisane prowadzenie zadań związanych z ochroną zabytków.
Spotkanie zorganizowano w związku z ustaleniami poczynionymi w dniu 7 września, kiedy to podjęto inicjatywę utworzenia jednego komitetu zajmującego się zbiórką pieniędzy na ratowanie zabytków cmentarzy Przemyśla. W spotkaniu zorganizowanym wówczas przez prezydenta Miasta Przemyśla, a zainicjowanym przez Towarzystwo Ulepszania Miasta, wzięło udział kilka stowarzyszeń, które wyraziły wolę wspólnego kwestowania w dniu 1 listopada.
Realizując ustalenia z dnia 7 września, przygotowano projekt statutu Komitetu oraz projekt logo.
Dnia 22 września uczestnicy spotkania jednomyślnie wyrazili wolę podjęcia działalności w ramach Komitetu. Dokonano wspólnej analizy projektu statutu związku stowarzyszeń oraz naniesiono poprawki i zasygnalizowano wątpliwości. Określono zadania komitetu kładąc szczególny nacisk na planowanie prac konserwatorskich przy zabytkach cmentarzy oraz działalność popularyzatorską. Zapoznano się z projektami logo dla komitetu oraz zwrócono uwagę na istotne sprawy organizacyjne.
Ustalono datę kolejnego spotkania na dzień 29 września. Do tego czasu dokonane zostaną poprawki statutu oraz przesłane zostaną stworzyszeniom projekty logo. Na dzień 29 września zaplanowano przyjęcie statutu i logo komitetu oraz wybory władz.
Za istotne uznano, że komitet będzie działał pod patronatem prezydenta Miasta Przemyśla. Oznacza to, że otrzyma wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony miasta.

 

Beata Kot - Stanowsko ds. ochrony i konserwacji zabytków

JPGSpotkanie w sprawie utworzenia Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Przemyskich Cmentarzy

JPGSpotkanie w sprawie utworzenia Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Przemyskich Cmentarzy

JPGSpotkanie w sprawie utworzenia Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Przemyskich Cmentarzy

Wersja XML