Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najlepszy Produkt Turystyczny

Szanowni Państwo!

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna organizuje półfinały konkursu na

"Najlepszy Produkt Turystyczny".

      Celem konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich, przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację.

      Organizatorami konkursu są: na poziomie centralnym - Polska Organizacja Turystyczna, natomiast na poziomie regionalnym - Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna.

      W trakcie etapu regionalnego zostaną wyłonione najlepsze produkty
turystyczne. Laureaci będą brali udział w etapie ogólnopolskim. Wyróżnione produkty otrzymają Certyfikaty POT. Spośród wszystkich zgłoszonych produktów turystycznych, posiadających już Certyfikaty POT-u, Kapituła wybierze produkt turystyczny, któremu nada miano Złotego Certyfikatu.

    Adresatami konkursu są samorządy terytorialne i gospodarcze, lokalne organizacje turystyczne, instytucje i twórcy produktów, fundacje turystyczne, przedsiębiorcy prywatni, a także organizatorzy turystyki.

Produkty turystyczne wyróżnione Certyfikatem POT zostaną objęte działaniami promocyjnymi takimi jak:

- promocja w wybranych mediach regionalnych i ogólnopolskich,

- promocja e-mailowa,

- informacje na stronach internetowych ROT-u oraz POT-u,

- reklama w wydawnictwach POT, a także ich rekomendacja wśród przedsiębiorstw turystycznych.

Zwycięskie produkty otrzymają zgodę na posługiwanie się logo Certyfikatu POT oraz logo POT w swoich materiałach promocyjnych.

Kryteriami oceniania produktów turystycznych będą:

 1. Atrakcyjność produktu z punktu widzenia turystów
 2. Oddziaływanie na zjawisko sezonowości
 3. Dostępność, różnorodność, spójność oferty turystycznej produktu na rynku w kraju i za granicą
 4. Zgodność ze Strategią Marketingową Polski oraz regionalnymi programami rozwoju produktów turystycznych
 5. Sposób funkcjonowania i perspektywy dalszego rozwoju
 6. Efektywność montażu finansowego na rozwój produktu
 7. Dynamika ruchu turystycznego zwiazana z produktem oraz generowanie rozwoju ekonomicznego obszaru produktu.

      Zgłoszenia do półfinału regionalnego przyjmowane są do dnia 15.08.2010r. na formularzach zgłoszeniowych (Karta Zgłoszenia nr 1 oraz nr 2 dostępne na stronie www.podkarpackie.travel.pl).

      Wypełnione formularze (Karta Zgłoszenia nr 1 na najlepszy produkt turystyczny lub Karta Zgłoszenia nr 2 Złoty Certyfikat) należy wysłać drogą e-mailową oraz drogą pocztową wraz z wszelkimi załącznikami na adres siedziby Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, e-mail: z dopiskiem na kopercie "Najlepszy  Produkt Turystyczny 2010-półfinał".

      Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej: www.podkarpackie.travel.pl, jak również ogłoszone będą w mediach lokalnych patronujących konkursowi.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie i zgłoszenia swoich propozycji!

 

 

Wersja XML