Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyła się konferencja w ramach ogólnopolskiej kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"

W dniu 21 maja br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyła się konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla zorganizowana przez Wydział Spraw Społecznych tut. Urzędu podsumowująca drugi etap ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”, która przebiegła pod hasłem „Bite dzieci widzą świat inaczej”.
Samorząd miasta Przemyśla przyłączył się do przedmiotowej kampanii w czerwcu 2009 roku. Działania podejmowane w ramach akcji z inicjatywy władz lokalnych, jak również organizacji pozarządowych cieszyły się dużym zainteresowaniem społecznym. W ramach m.in. organizowanych zajęć edukacyjnych dostarczono zainteresowanym osobom niezbędną wiedzę oraz materiały promujące wychowanie dziecka bez krzywdzenia i stosowania kar fizycznych.
Uczestnikami II edycji były przedszkola, szkoły podstawowe, rodziny naturalne korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kandydaci na rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz rodziny adopcyjne.

Zorganizowana konferencja była okazją do podsumowania dwóch etapów kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”, które miały miejsce w 2001 oraz w 2009 roku na terenie miasta Przemyśla.
Spotkanie otworzył Pan Dariusz Iwaneczko, zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, który wyraził zadowolenie z tak cennej inicjatywy.
Głównym punktem programu konferencji był wykład „Charakterystyka prawna przemocy wobec dzieci” wygłoszony przez Pana Grzegorza Wronę, prawnika Biura Rzecznika Praw Dziecka, specjalistę w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracującego ze Stowarzyszeniem Niebieska Linia. W trakcie swojego wystąpienia zwrócił on  przede wszystkim uwagę na zmiany jakie wniesie nowelizacja ustawy o „Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, poruszył także temat Zespołów Interdyscyplinarnych wskazując na rolę jaką powinny one pełnić w procesie wspierania rodzin, w których dochodzi do stosowania różnych form przemocy. 
Uczestnikami konferencji byli między innymi dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy, psychologowie, policjanci i strażnicy miejscy, kuratorzy oraz pracownicy przemyskiego MOPS–u.
Nad przebiegiem konferencji czuwała Pani Danuta Wiech, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

Złość, agresja, przemoc to zjawiska stosowane wobec dzieci, z którymi spotykamy się niemal każdego dnia.  Nie w każdym przypadku możemy im zapobiec, jednakże działania zmierzające do doskonalenia mechanizmów mających na celu przeciwdziałanie i łagodzenie  skutków stosowania przemocy  powinny być zawsze wspierane przez osoby i instytucje tym bardziej jeżeli służyć mają one dobru najbardziej bezbronnych istot ludzkich, czyli dzieci.

Monika Bugaj
Wydział Spraw Społecznych

JPGUczestnicy konferencji (116,97KB)

JPGUczestnicy konferencji (115,54KB)

JPGProwadzący spotkanie. Od lewej Grzegorz Wrona, Danuta Wiech, Dariusz Iwaneczko (102,13KB)

Wersja XML