Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli

Miło nam poinformować, że w wyniku kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, obejmującej lata 2007-2009, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie oceniła pozytywnie realizację przewidzianych w ustawie zadań.

W zakresie kompetencji Prezydenta Miasta Przemyśla warto zauważyć, iż NIK pozytywnie oceniła realizowaną od 2005 r. Kartę Współpracy Gminy Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Uznanie znalazła także inicjatywa i pomoc Gminy przy tworzeniu Stowarzyszenia Romów Przemyskich.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła podjętą w latach 2007-2009 realizację Programu na rzecz społeczności romskiej zamieszkałej w mieście Przemyślu w kierunku doprowadzenia do uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i niwelowania w ten sposób różnić dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa.  

Pozytywnie oceniono także prowadzenie przez Gminę dialogu z ukraińską mniejszością narodową i romską mniejszością etniczną w ramach Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla, w której jako cel strategiczny określono wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Przemyślu, poprzez współpracę z sektorem organizacji pozarządowych oraz budowę zaufania do władz samorządowych. Prowadzone przez Gminę działania tworzyły płaszczyznę współpracy z organizacjami skupiającymi mniejszość narodową i etniczną, a także zapewniały tym organizacjom możliwość ich wzmacniania i rozwoju poprzez wnoszone inicjatywy. 

Danuta Wiech
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wersja XML