Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu poprzez:
1) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych;
 
2) finansowanie staży dla osób niepełnosprawnych;
 
3) przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej oraz na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
 
4) refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne;
 
5) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej;
 
6) zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;
 
7) dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego. 
  

Kontakt z jednostką realizującą zadanie

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

ul. Katedralna 5, tel. 0-16 6785980, 0-16 6760082. 

Wersja XML