Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na zadania w ramach zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów

Został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki otwarty konkurs na realizację w roku 2010 zajęć dla uczniów sportowo-rekreacyjnych ukierunkowanych na realizację programów „Powszechnej nauki pływania".
1.Konkurs adresowany jest do:

- klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, - organizacji pozarządowych, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, - jednostek samorządu terytorialnego

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.
2. Priorytetowo traktowane będą projekty: ukierunkowane na zdobycie umiejętności pływania, a w szczególności organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni.
3.Termin i warunki realizacji zadań:
a/ zadanie może być  realizowane w okresie od 1.03. - 30.11.2010 roku,
b/ dofinansowanie może być przyznane do wysokości:
 - 80% planowanych kosztów - w przypadku zajęć organizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
- 50% planowanych kosztów  - w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
4. Kryteria stosowane przy wyborze wniosków m.in.: 
a) dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące odpłatność uczestników oraz dotyczące: - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkolnych zawodów sportowych do szczebla gminnego, jeżeli są częścią programu zajęć, - zajęć realizowanych w ramach sportu kwalifikowanego w sekcjach sportowych, - obozów sportowych realizowanych w formie zgrupowań poza miejscem zamieszkania uczniów,
b) dofinansowaniem nie mogą być objęte obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego,
c)  określona przez wnioskodawcę liczba uczniów objętych zdaniem powinna odzwierciedlać liczbę osób systematycznie uczestniczących w zajęciach (średnią, tygodniową liczbę stałych uczestników  w całym okresie realizacji zadania),
 Wnioski należy składać do  dnia 15  listopada 2009 r. osobiście lub  drogą  pocztową /decyduje data stempla pocztowego/ - wniosek wraz z załącznikami należy składać  na formularzach wypełnionych uprzednio elektronicznie.
Szczegółowe informacje i potrzebne dokumenty znajdują się na stronie: http://msport.gov.pl/fundusz-zajec-sportowo-rekreacyjnych/1164-Otwarty-konkurs-na-realizacje-w-roku-2-1-zajec-sportowo-rekreacyjnych-dla-uczniow-finansowanych-ze-srodkow-Funduszu-Zajec-Sportowo-Rekreacyjnych-dla-Uczniow-?retpag=/fundusz-zajec-sportowo-rekreacyjnych/
Przygotowała M. Kroczek
 
Wersja XML