Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych projektu prognozy oddziaływania na środowisko „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2009-2015”

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2009-2015”.
Wymóg opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2009-2015” narzuca Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie działając na podstawie art. 53 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) – ustawa weszła w życie 15.11.2008 r.
„Prognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2009 –2015” została wykonana zgodnie z wymogami art. 51 i 52 ww. ustawy.
Głównym celem niniejszego dokumentu jest wskazanie ewentualnych zagrożeń, jakie może nieść za sobą realizacja zapisów programu rewitalizacji, a także ocena siły ich oddziaływania.
Wymóg przeprowadzenia konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko narzuca ww. ustawa. W rozdziale 3 (dział IV Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko), art. 54 ust. 2 gwarantuje możliwość udziału społeczeństwa, zgodnie z przepisami działu III rozdział 1 i 3 ww. ustawy.
Przepisy te zapewniają prawo każdemu do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Miasto Przemyśl, jako organ administracji właściwy do wydania decyzji lub opracowania projektu dokumentu, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa odpowiednio przed uchwaleniem dokumentu przez Radę Miasta.
Konsultacje trwają od dnia 13 października 2009 roku do dnia 2 listopada 2009 roku, spełniając tym samym zapisy art. 33, ust. 1 pkt. 7 wymagające minimum 21 dniowych konsultacji społecznych dla dokumentu.
Treść projektu dokumentu do konsultacji jest do pobrania na informacyjnej stronie Urzędu Miejskiego: tutaj
Uwagi do projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2009-2015” można zgłaszać na formularzu „Kwestionariusza udziału w konsultacjach społecznych” od 13 października 2009 roku do dnia 2 listopada 2009 roku pocztą e-mail na adres Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju:

Do otwarcia projektu dokumentu niezbędne jest zainstalowanie przeglądarki plików formatu PDF -

Sugerowana aplikacja: Adobe Reader


Wersja XML