Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie Prezydenta Miasta Przemyśla

W dniu 3 września br. Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości przy ul. Grodzkiej 4 i Kościuszki 5. Procedowany podczas obrad dokument był wynikiem wielu odbytych rozmów i spotkań między innymi z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Samorządu Miasta Lwowa. Przemyski samorząd podjął również szereg starań o zapewnienie siedziby dla mniejszości Polskiej zamieszkującej Lwów na cele prowadzenia działalności kulturalnej. Dramatyczne okoliczności towarzyszące podjęciu tej uchwały są wynikiem braku zdecydowanych działań ze strony samorządu Lwowa. Podczas spotkań z Radą Miasta Lwowa jej Radni zapewniali o chęci pomocy i zapewnieniu pomieszczeń dla potrzeb Domu Kultury Polskiej we Lwowie, lecz brak do dnia dzisiejszego w tej kwestii jakichkolwiek rozstrzygających działań. Ponadto listy kierowane do przedstawicieli rządu polskiego informujące o przebiegu prowadzonych działań pozwalających na rzeczowe rozwiązanie wspólnej sprawy bez szkody dla społeczności Ukraińskiej zamieszkującej w Przemyślu, jak i Polskiej we Lwowie pozostały bez odpowiedzi.
W świetle podjętej w dniu 3 września br. uchwały przez przemyskich radnych konieczne jest wsparcie działań przemyskiego samorządu dotyczących zapewnienia siedziby dla społeczności Polskiej we Lwowie przez Polski Rząd. Zwróciłem się z apelem do Prezydenta RP, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także przedstawiciela Rządu Ukrainy w Polsce o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do uregulowania sytuacji lokalowej mniejszości polskiej we Lwowie.
Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla
Wersja XML