Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2009 zadań określonych w § 4 ww. ustawy w obszarze oświaty, edukacji i wychowania

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) na realizację w roku 2009 zadań określonych w § 4 ww. ustawy w obszarze oświaty, edukacji i wychowania.
1.      Zleceniu podlegać będzie organizacja zadań skierowanych do dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazajlnych, w zakresie m.in.:
-        ochrony i promocji zdrowia
-        działania na rzecz osób niepełnosprawnych
-        nauki, edukacji, oświaty i wychowania
-        upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2.      Zadania zgłaszane do konkursu muszą mieć zasięg co najmniej wojewódzki.
Więcej informacji na stronie: http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/3004200909.doc
Informacja pochodzi ze strony:
http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=6861&idg=5&idp=6830

przygotowała M.Kroczek

Wersja XML