Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) na realizację w 2009 roku wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach.
Termin składania do dnia 1 czerwca 2009 roku – decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty.
Więcej informacji na stronie: http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/3004200907.doc
Informacja pochodzi ze strony: http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=6861&idg=5&idp=6830
Przygotowała M. Kroczek
Wersja XML