Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XL sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XL sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2009 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 marca 2009 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2008 r.:
a) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Przemyśla za 2008 r. – proj. 79/2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wsparcia Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Mieście Przemyśl na lata 2009-2015 – proj. Nr 71/2009.
8. Podjecie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – proj. Nr 76/2009.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r. – proj. Nr: 72/2009, 73/2009, 74/2009, 75/2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach – proj. Nr: 80/2009, 81/2009, 82/2009.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla – proj. Nr 77/2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. – proj. Nr 78/2009.
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o odbytych podróżach służbowych w okresie międzysesyjnym.
14. Zakończenie obrad.
Wersja XML