Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

Przemyśl, dnia 20.01.2009 r.

BGP.III.3.7321-5/09

O G Ł O S Z E N I E

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Cmentarz Główny - poszerzenie I”


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej
w Przemyślu Nr 124/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.

z a w i a d a m i a m,

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Główny poszerzenie I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 09.02.2009 r. do 02.03.2009 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1, I piętro, pokój nr 2 w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 1, I piętro, mała sala, w  dniu 17.02.2009 r., godz. 9:00 - 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2009r.

Wersja XML