Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 22 stycznia 2009 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 18 grudnia 2008 r. i 30 grudnia 2008 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Wręczenie stypendiów sportowych.
5. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu z działalności za 2008 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2009-2013 – proj. Nr 275/2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia wspólnie z innymi gminami do realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami – proj. Nr 1/2009.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 307/2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego położonego przy ul. Bolesława Śmiałego w Przemyślu – Cmentarza Zasanie – proj. Nr 6/2009.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla” – proj. Nr 2/2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego – proj. Nr 7/2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic miasta Przemyśla – proj. Nr 9/2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu – proj. Nr 3/2009.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Przemyślu – proj. Nr 4/2009.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl rodziny polskiej zamieszkałej na terenie Ukrainy – proj. Nr 11/12009.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Przemyśla oraz akceptacji wartości jednego punktu – proj. Nr 8/2009.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego rady miejskiej do określania dla przewodniczącego rady miejskiej terminu i miejsca wykonywania zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – proj. Nr 10/2009.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu na 2009 r. – proj. Nr 5/2009 oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od I do IV kwartału 2008 r.
19. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
20. Interpelacje i wnioski radnych.
21. Informacja z działalności Straży Miejskiej w Przemyślu za okres od 1.01.2008 r. do 31.11.2008 r. oraz protokół z przeprowadzonego sprawdzenia działalności Straży Miejskiej w Przemyślu.
22. Zakończenie obrad.
Wersja XML